foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama1ok.jpg

Učebné odbory

2464 2   S T R O J N Ý   M E C H A N I K odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá

Absolvent  pripravovaný na výkon povolania v oblasti strojov a zariadení ovláda:

 • práce spojené aručným astrojovým opracovaním súčiastok,
 • montážou, demontážou, skúšaním aopravou strojov azariadení,
 • obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom arezanie kyslíkom.
 • podstatu aorganizáciu montážnych prác,
 • technologické postupy pri montáži, kontrole funkčnosti strojov azariadení.

2466 2 14  M E C H A N I K   O P R A V Á R

-  S T R O J E   A   Z A R I A D E N I A   V     P O Ľ N O H O S P O D Á R S T V E

odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Absolvent pripravovaný  na výkon povolania  v danej oblasti pozná:

 • všetky zákonitosti poľnohospodárskej výroby, významné pre riešenie technických atechnologických otázok poľnohospodárstva.
 • princípy činnosti mechanizmov, strojov azariadení používaných vpoľnohospodárskej výrobe.
 • zásady apostupy obsluhy strojov azariadení vpoľnohospodárstve,
 • zásady apostupy údržby strojov a zariadení,
 • princípy apostupy opráv strojov azariadení.

Vedia rozlíšiť:

 • druhy poľnohospodárskych plodín,
 • princípy technologických postupov ich pestovania aošetrovania, zberu a uskladňovania

 

2683 215 E L E K T R O M E C H A N I K - Ú Ž I T K O V Á   T E C H I K A

odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Absolvent pripravovaný  na výkon povolania  v oblasti úžitkovej techniky  ovláda:

 • základné rádioelektronické súčiastky
 • princípy rozhlasových, TV asatelitných prijímačov,
 • elektropríslušenstvo úžitkovej techniky,
 • základné princípy obvodov spotrebnej elektroniky,
 • meracie prístroje ameracie metódy používané voblasti úžitkovej techniky.

.

3355 2  S T O L Á R - odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Absolvent  je pripravovaný  na výkon povolania  v oblasti:

§  výroby nábytku

§  stavebno - stolárskych výrobkov ( okien, dverí, obkladov schodíšť v sériovej, alebo zákazkovej výrobe)

 

6475 200  t e ch n i c  k o   -   a d mi n i s t r a t í  v n y        p r a c o v n í k

- odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať ako:

 • technickoadministratívny a hospodársky pracovník vrôznych oblastiach národného hospodárstva alebo vsúkromnom sektore.

Ovláda :

 • písanie na písacom stroji,
 • osobnom počítači,
 • obsluhu zariadenia oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky,
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctvo
 • princípy hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií.

 

4567 2 Poľnohosodárka - služby na vidieku

Vyučovanie v učebných odboroch je rozdelené do blokov, strieda sa týždeň teoretického vyučovania v škole, s týždňom odborného výcviku v školských dielňach.

Absolvent  pripravovaný na výkon povolania v oblasti služieb na vidieku ovláda:

 • základy rastlinnej výroby
 • základy živočíšnej výroby
  • základy odievania(šitie odevov)
  • základy výživy avarenia
  • základy zeleninárstva akvetinárstva
  • chov drobných zvierat

  Predpokladom pre prijatie a následné zvládnutie odboru je:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy aj spriemernými výsledkami,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • manuálna zručnosť, priestorová predstavivosť atvorivosť

  Štúdium je ukončené záverečnou skúškou s výučným listom z odboru.

Meniny:

Dnes : Simona a Šimon
Zajtra : Aurélia
30. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.