iropLogoEUminpodohlogo

Stredné odborné školy budú mať lepšie technické vybavenie i priestory. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na modernizáciu

materiálno-technického vybavenia pracovísk sme získali    846899 €. Podrobnosti si môžete prečítať na www.mpsr.sk