foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama2o.jpg

 

KRITÉRIÁ

pre prijímanie žiakov základných škôl do 1. ročníka

SOŠ - SZKI Fiľakovo

v školskom roku 2017/2018

 

V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 po prerokovaní v pedagogickej rade školy 25. januára 2017 vydáva riaditeľ školy nasledovné kritériá:

PODMIENKY PRIJATIA NA 4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

Číslo odboru Názov odboru Počet žiakov Počet tried
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 15 0,5
2697 K mechanik elektrotechnik 15 0,5

Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijme bez prijímacích skúšok žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a nemá priemer horší ako 2,00.

Riaditeľ školy príjme ostatných žiakov na základe prijímacieho konania zo dňa 9. a 11. mája 2017 podľa počtu dosiahnutých bodov nasledovne:

  1. 1.Body dosiahnuté na prijímacom konaní z nasledovných predmetov
Študijný odbor 8,00 – 9, 00 h 9,35 – 10,35 h poznámka
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení SJL MAT Individuálne začlenení žiaci majú predĺžený čas o 25 min.
mechanik elektrotechnik SJL MAT

Maximálny počet bodov zo SJL – 30 bodov, z  MAT – 30 bodov. Úspešný uchádzač musí dosiahnuť aspoň 6 bodov z každého predmetu.

  1. 2.Monitor (celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ)- maximálne 40 bodov
  1. 3.Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ – maximálne 40 bodov

    Bodové hodnotenie:

            40 bodov za prospech do 1,50

35 bodov za prospech do 1,80

            30 bodov za prospech do 2,20

            25 bodov za prospech do 2,50

            20 bodov za prospech do 2,75

             0 bodov za prospech nad 2,75

4. Iné aktivity – maximálne 10 bodov.

    Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

5. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 4) maximálne 150 bodov.

    Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov.

 6.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

-          zmenená pracovná schopnosť,

-          prospech v 1. polroku 9. ročníka,

-          výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ.

Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA 2 a 3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

Číslo odboru Názov odboru

Počet žiakov

Počet tried
2683 H12 elektromechanik – automatizačná technika 10 0,33
243H obrábač kovov 10 0,33
2487 H01 autoopravár – mechanik 10 0,33
4561 H03 poľnohospodár – služby 10 0,33
3355 H stolár 10 0,33
6475 H technickoadministratívny pracovník 10 0,33
2478 F strojárska výroba 15 0,5
3178 F výroba konfekcie 15 0,5

Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 príjme žiaka, na základe prijímacieho konania zo dňa 9. a 11. mája 2017 podľa počtu dosiahnutých bodov nasledovne:

  1. 1.Monitor (celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ)- maximálne 50 bodov
  2. 2.Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ – maximálne 40 bodov

Bodové hodnotenie:

            40 bodov za prospech do 1,50

   35 bodov za prospech do 1,80

            30 bodov za prospech do 2,50

            20 bodov za prospech do 3,00

            10 bodov za prospech do 3,50

             0 bodov za prospech nad 3,50

  1. 3.Iné aktivity – maximálne 10 bodov.

Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

  1. 4.Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 3) maximálne 100 bodov.

Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov.

  1. 5.V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

-          zmenená pracovná schopnosť,

-          prospech v 1. polroku 9. ročníka,

-          výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ.

Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

    V prípade, ak sa počty žiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v I. kole, bude škola organizovať aj II. kolo prijímacieho konania 20. 6. 2017.

                                                                                             

                                                                                                          Ing. Attila Varga                                                                                                                                                          riaditeľ školy

Meniny:

Dnes : Sabína
Zajtra : Dobromila
27. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.