foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama4ok.jpg

                 

                  Závery SOŠ vyplývajúce z akčného plánu rozvoja okresu

     Okres Lučenec bol 15. decembra 2015 v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

Následne bol Akčnou radou pre rozvoj okresu v spolupráci so zástupcami miest a obcí okresu Lučenec, zástupcami štátnej správy, Regionálnou rozvojovou agentúrou Lučenec, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi vypracovaný päťročný Akčný plán rozvoja okresu.

     23. júna 2016 sa konala v Lučenci 13. Schôdza vlády Slovenskej republiky, v budove synagógy, na ktorú boli prizvaní primátori miest a niektorí starostovia obcí okresu  Lučenec, významní zamestnávatelia okresu.

   Predmetom rokovania bol Návrh Akčného plánu, ktorého hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Lučenec podporou vytvorenia 1 440 pracovných miest do roku 2020. Plán sleduje 4 prioritné oblasti rozvoja, medzi ktoré patrí prioritná oblasť vzdelávania, ktorá je zameraná na zlepšenie kvality a dostupnosti vzdelávania s dôrazom na modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry.

Z dostupnej analýzy úradu práce vyplýva, že v okrese Lučenec je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti  CNC obrábači, zámočníci, zvárači, technológovia, elektrikári, elektromechanici a údržbári, nastavovači výrobných liniek. SOŠ Fiľakovo, ako dominantná vzdelávacia inštitúcia v okrese Lučenec v oblasti strojárstva, v súlade s vládou SR prerokovaných materiálov predkladá návrh na zvýšenie kvalitatívnej úrovni vyučovania v oblasti strojárskej výroby a elektrotechniky:

Od 1. septembra rozšíri súčasnú spoluprácu s výrobnými podnikmi Ekoltech, Thorma o ďalšie firmy  Premot .   Nadviažeme spoluprácu s Technickou univerzitou vo Zvolene v oblasti mechatroniky . Do roku 2020 preinvestujeme 2100000€  tým zvýšime úroveň materiálno technického  vybavenia školy. Predmetná investícia sa skladá z podpory EŠIF a priameho reg príspevku vo výške 200000€ ktoré budú použité na  zakúpenie didaktických pomôcok a pracovných strojov nasledovne:

Oblasť elektrotechniky

Multimediálna učebňa pre vyučovanie základov elektrotechniky, elektroniky, elektrických strojov a mechatroniky so systémom UniTrain-I, ktorý je určený na vyučovanie teórie a praktických meraní podporou výpočtovej techniky. Systém je úplne nezávislý, môže byť používaný kdekoľvek a kedykoľvek, dokonca aj doma.

                                                                                   1 učebňa  UniTrain-I   

Oblasť automatizačnej techniky

Multimediálna učebňa na vyučovanie základov programovania PLC, základov pneumatiky, základov hydrauliky, základov regulačnej techniky, základov elektrických strojov a systémov.

                                                                                   1 učebňa  UniTrain-I  

Oblasť CNC trieskové obrábanie

            Existujúcu učebňu CNC vybaviť sústruhom CNC a softvérom Fanuc31i, ktorá v súčasnosti na škole absentuje a kovoobrábacie firmy v regióne sa orientujú práve na hore spomenutý softvér.

                                                                                    EMCO  CT 105                       

Oblasť zvárania a zámočníctva

            Existujúcu zváraciu školu č. 223 dovybaviť na zváranie metódou TIG na všetkých pracoviskách tým škola by disponovala potrebnými zariadeniami.

                                                                             10 ks Invertor TIG Hpa AC-DC    

                                                                                                                  

        Horeuvedený investičný návrh by mohol napomôcť zvýšiť počet prijatých žiakov v študijných a učebných odboroch: 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení , 2697 K mechanik elektrotechnik   ,2683 H elektromechanik – automatizačná technika ,  2423 H nástrojár

2433HObrábač kovov   2478 F strojárska výroba  

Meniny:

Dnes : Sabína
Zajtra : Dobromila
27. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.