foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama4ok.jpg

Výzva na predkladanie ponúk

(jednoduchá zákazka)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Stredná odborná škola - Szakközépiskola

IČO: 37890069

Obec (mesto): Fiľakovo

Ulica: Kalinčiakova 1584/8

PSČ: 986 01

Kontaktná osoba: Ing. Varga Attila

Telefón: 047/4511969

Elektronická pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Internetová adresa: www.technifi.sk

2. predmet zákazky: Dodanie služieb

3. Názov predmetu zákazky: stravovanie

4. Opis predmetu zákazky: zabezpečenie stravovania zamestnancov a žiakov školy

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola - Szakközépiskola Fiľakovo, Kalinčiakova 1584/8

6. Rozsah a predpokladaná hodnota zákazky: 14000 euro/rok

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky

8. Možnosť predloženia variantných riešení: áno

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: 01.01.2014 - 31.12.2014

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:mesačne/na základe faktúry

11. Podmienky účasti uchádzačov:

Povinné predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu.

Ďalšie nepovinné predloženie podmienky účasti v zmysle §§ 27 a 28 zákona o VO.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:

12. Obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č. 11 tejto výzvy, zmluvu.

13. Obhliadka miesta zákazky: povinná

14. Spôsob určenia ceny:

- navrhovaná ponuková - zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o  cenách v  znení neskorších predpisov.

- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

- ak uchádzač:

a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky

Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.

16. Predloženie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

adresu verejného obstarávateľa

obchodné meno a sídlo uchádzača

označenie slovom „Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ !"

označenie heslom: „stravovanie"

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa.

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 27.12.2013 o 8,00 hod.

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.

Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku

17. Doplňujúce informácie:

Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na Strednej odbornej škole - Szakközépiskola Fiľakovo, Kalinčiakova 1584/8 dňa 27.12.2013 o 10,00 hod.

Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom.

18. Vyhradenie práva:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO,

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.

19. Uplynutie lehoty viazanosti: 30.12.2013

Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončení lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Ostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.

Vo Fiľakove, dňa 10.12.2013 Ing. Varga Attila

riaditeľ školy

Meniny:

Dnes : Dobromila
Zajtra : Klára
28. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 4 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.