foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Tvoje miesto je medzi nami

Viedeń 2015                    Prezentácia ŠO a UO

skola

Panorama2o.jpg

Vo Fiľakove, dňa 26. 11. 2013

 

O Z N ÁM E NI E

 

O V Y H L Á S E N Í O B C H O D N E J V E R E J N E J S Ú Ť A Ž E

Podľa ustanovení, § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z. z., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, účinnými od 1. novembra 2012,

 

riaditeľ školy

 

vyhlasuje verejnú obchodnú súť

 

o podávanie najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v správe vyhlasovateľa za účelom umiestnenia reklamných zariadení .

 

 

S ú ť a ž n é p o d m i e n k y :

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov organizácie: Stredná odborná škola

Štatutárny zástupca: Ing. Varga Attila

Sídlo: 986 01 Fiľakovo, Kalinčiakova 1584/8

IČO: 37890069

DIČ: 2021687019

tel./fax:

047/4511969 -71

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

web: www.technifi.sk

2. Predmet súťaže

 

Predmetom súťaže je:

 

prenechanie priestoru v areáli školy do nájmu za účelom umiestnenia reklamného nosiča (predpokladané rozmery 961 mm x 1004 mm).

 

Zariadenia je možné umiestniť:

 

- na zasklených reklamných nástenkách pri vstupe do budovy školy

 

Reklamný nosič musí byť bezpečne upevnený na uvedenom mieste! Za osadenie zodpovedá

nájomca.

 

Termín obhliadky si môže uchádzač dohodnúť telefonicky alebo na sekretariáte školy. Presné miesto osadenia bude určené počas obhliadky - nie je možné využiť už obsadené časti.

3. Typ zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov

4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy

 

Zmluva o prenájme bude uzatvorená na dobu určitú od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014. Nájomné za osadený reklamný nosič bude splatné jednorázovo na základe faktúry, ktorá bude vystavená do 14. dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami, so splatnosťou 30 dní.

 

 

Po uzavretí zmluvy s vybraným uchádzačom, je nájomca povinný do 60 dní od podpisu zmluvy predložiť súhlas príslušných inštitúcií s umiestnením reklamného zariadenia. Nepredloženie súhlasu je dôvodom na ukončenie nájmu.

 

Všetky náklady spojené s osadením a údržbou reklamného panelu znáša nájomca. Počas celej doby nájmu bude nájomca povinný udržiavať zariadenie v dobrom technickom stave a na reklamnej ploche vylúči propagovanie násilia, fašizmu, pornografie a výrobkov zakázaných legislatívou (najmä zákon o reklame). Po ukončení nájmu bude povinný uviesť miesto osadenia panelu do pôvodného stavu.

 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť nájomnú zmluvu alebo zrušiť verejnú obchodnú súťaž v prípade zmeny platnej legislatívy.

 

5. Spôsob podávania návrhov

 

Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej obálke, na ktorej uvedie meno, adresu účastníka, a označí ju „VOS - reklama - neotvárať!".

 

V obálke uchádza č predloží:

 

- Doklad preukazujúci totožnosť účastníka (kópiu živnostenského listu, kópiu občianskeho preukazu).

- Počet reklamných nosičov.

- Špecifikáciu miesta, na ktorom má záujem reklamný nosič umiestniť (nákres umiestnenia) - je potrebné rešpektovať už osadené reklamné zariadenia a umiestnenie dohodnúť s obstarávateľom - s riaditeľom školy.

- Návrh na výšku ročného nájomného prepočítaného na 1 m2 výlepovej plochy reklamného nosiča.

- V návrhu uvedie účel umiestnenia reklamných nosičov (obsah reklamy), opíše spôsob ich osadenia. V obsahu reklamy je potrebné zvážiť umiestnenie v blízkosti školy - nepropagovať výrobky ako alkoholické nápoje a pod.

 

ťažné návrhy doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

 

6. ťažná lehota

 

ťaž sa začína dňom jej uverejnenia na webovej stránke školy a na informačnej tabuli vo vestibule školy, t. j. dňa 27. novembra 2013. Súťažné návrhy je možné podávať v termíne

 

do 12. decembra 2013 do 12.00 hod.

 

Pri doručení obálky s návrhom rozhoduje čas prijatia na sekretariáte školy (nie pečiatka pošty).

 

Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

 

7. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

 

Jediným kritériom pre hodnotenie predložených ponúk je ponúkaná najvyššia cena ročného nájomného za umiestnenie jednej reklamnej tabule prepočítaná na 1 m² reklamnej plochy.

 

Vyhlasovateľ ťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o nájme s ďalším najúspešnejším uchádzačom aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvýhodnejšia neuzavrie zmluvu o nájme.

8. Lehota na zverejnenie výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke školy dňa 13. decembra 2013. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený písomne a bude s ním uzatvorená nájomná zmluva najneskôr do 17. decembra 2013.

 

9. Ďalšie informácie

· Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

· Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.

· Po uplynutí súťažnej lehoty nemožno návrhy meniť a dopĺňať.

· Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniťťažné podmienky, zrušiťťaž, resp. nevybrať žiadny návrh z prihlásených ponúk, uprednostniť pri rovnosti cenových ponúk za nájom návrh, ktorý je z hľadiska účelu využitia priestorov pre vyhlasovateľa prijateľnejší.

 

· ťažné materiály nebudú postúpené tretím osobám.

· Podpísaná zmluva bude v súlade s platnými predpismi zverejnená na internetovej stránke vyhlasovateľa. Zmluva nadobúda účinnosť 1 deň po jej zverejnení v CRZ objednávateľa.

10. Kontaktná osoba

Osoba zodpovedná za priebeh obchodnej verejnej súťaže: Szabóová Erika - ekonómka školy.

 

 

Ing. Varga Attila

riaditeľ SOŠ

 

quot;;/spanquot;;

Meniny:

Dnes : Klára
Zajtra : Simona a Šimon
29. október 2020

Virtuálna prehliadka

  

 

 

triedna kniha

Žiacka knižka

 

counter

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2020 Stredná odborná škola Fiľakovo Rights Reserved.